انبار

انبار

سیسـتم انبارداری مسـتقر در کارخانه بـا اسـتفاده از نرم افزاهای انبـارداری صنعتـی و اجـرای دقیـق کدینـگ کالاهـا بـرای مراحـل نگهـداری، ورود و خـروج کالاها براسـاس اسـتاندارد و دسـتورالعملهای ایـزو اجـرا میگردنـد. اجنـاس ورودی بـه انبـار توسـط کنتـرل کیفیـت، بـا توجـه به درخواسـت کارفرما و دسـتورالعملهای موجود، بطور ایسـتگاهی به لحاظ کیفی تسـت و بررسـی گردیده، سـپس مجوز ثبت کالای ورودی صـادر میگـردد.

1- انبار مواد اولیه

2- محصول نهایی