گواهینامه ها

گواهینامه ها

  1. تاییدیه وزارت نیرو جهت ساخت تابلو فشارضعیف، فشار متوسط و پست توزیع کمپکت (کیوسک)
  2. گواهی تایپ تست از پژوهشگاه نیرو برای تابلوی فشار ضعیف
  3. گواهی تایپ تست از پژوهشگاه نیرو برای تابلوی فشار متوسط
  4. گواهی تایپ تست از پژوهشگاه نیرو برای پست های توزیع کمپکت (کیوسک)
  5. سیستم مدیریت تضمین کیفیت ISO9001:2008
  6. دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن