واحد اداری

واحد اداری

1- بخش های واحد فنی و مهندسی 

1-1- مهندسی و طراحی برق(Electrical)
 1-1-1 محاسبه دینامیکی اتصال کوتاه
1-1-2 مدارهای تک خطی
1-1-3 محاسبات سطح مقطع شینه ها براساس شرایط محیطی

1-2- متره و برآورد

1-2-1- بررسی و تهیه لیست اجناس و لوازم مورد نیاز پروژه

1-3- مهندسی و طراحی مکانیک (Mechanical) 

1-3-1- طراحی سه بعدی بدنه تابلو
 1-3-2- محاسبات مکانیکی تابلو

1-4- ترسیم نقشه های فنی مکانیکی تابلو

طـرح اولیه هر محصول ابتدا به صورت سـه بعدی بـا نرم افزارهـای تخصصی طراحی شـده و پس از بررسـی همه جانبه، نقشـه های دو بعدی آن بـرای ورود به مراحل تولید آمـاده می گردد.

2- واحد کنترل پروژه

مسـئولیت واحد کنترل پـروژه ایجـاد هماهنگی میـان کارفرما و واحدهـای اقـدام کننده بر روی پروژه، در امور فنی اسـت. از سـوی دیگـر مسـئولیت نظارت بر حسـن انجـام کار پروژه نیـز بر عهده ایـن واحد میباشـد. کنتـرل پـروژه فرایندی علمی و مسـئولیت پذیـر اسـت کـه در ارتقـای فرآیندهـا و رضایت مشـتریان نقش اساسـی ایفا کـرده اسـت. از ایـن رو تمرکز کارشناسـان این واحد بـر کنتـرل پروژه هـا از مبـدا ورود تا مقصـد تحویل پـروژه خواه چـه تولید باشـد یا خدمـات با اسـتفاده از نرم افزارهـای کنترلی انجـام می پذیرد.

3- واحد برنامه ریزی

کارشناسـان مسـتقر در ایـن واحـد بـا تکیـه بـر دانـش نرم افزارهـای تخصصـی مسـئولیت برنامـه ریـزی مراحـل تولیـد را براسـاس اولویتهای پـروژه بر عهده دارنـد. فرایند حاصـل از برنامـه ریزی شـامل زمانبندی تولیـد در گلوگاهها را معیـن مینمایـد. گـزارش عملکـرد و نقایـص موجـود در مسـیر تولیـد از جمله اساسـی ترین پارامترهایی هسـتند که در تصمیـم گیـری مدیران برای پیشـرفت روزافـزون، همواره مورد بررسـی و اسـتفاده قـرار گرفتـه اند.

4- واحد تحقیق و توسعه

واحـد تحقیق و توسـعه همگام بـا تکنولوژیهـای روز دنیا به عنـوان یک اهـرم پیشـتازی و رقابـت پذیری سـازمان عمل نمـوده و وظیفـه دارد همـواره در جهت ایجاد مزیـت رقابتی و تمایـز سیتسـمهای دانـش و فناوری آتی شـرکت نسـبت به قبل حرکـت نماید.
ایـن واحـد متشـکل از فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد رشـته های فنـی و مهندسـی بـوده که وظیفـه همگام سـازی فرایندهای صنعتی با رشـد فنـاوری را بـه عهـده دارند.