آرشیو دسته بندی: کنترل کیفی

واحد کنترل کیفیت

این واحد کلیه فرآیندهای تولید شامل سالن فلزکاری، شستشو و رنگ آمیزی و مونتاژ را بر اساس رویه های ISO تحت
کنترل و نظارت قرار داده و در صورت انطباق محصول با استانداردهای تعریف شده اجازه ترخیص به واحد بعدی را می
دهد.

1- آزمایشگاه رنگ و شیمی

با استفاده از لوازم آزمایشگاهی نسبت به تیتراسیون محلول چربی گیری و محلول فسفاته اقدام می گردد. با استفاده از
لوازم موجود نسبت به تست ضربه،
کراس کات،  خمش و اندازه گیری لایه رنگ بر روی تست پلیت اقدام می گردد.

2- آزمایشگاه برق

2-1- آزمایشگاه LV

با استفاده از میز تستر فشارضعیف تستهای زیر بر روی تابلو صورت می گیرد:

اندازه گیری اثرات افزایش دما
تزریق جریان از 50میلی آمپر تا 2500 آمپر
اعمال ولتاژ جهت تست عایقی از یک ولت تا هزار ولت

2-2- آزمایشگاه MV

 تست POWER FREQUENCY با اعمال ولتاژ تا 50KV در مدت 60S
تست
IMPULSEبا اعمال ولتاژ تا 125KV بصورت پالس