تابلوهای کنترل

تابلوهای کنترل

تابلو P.L.C

معمولا از این نوع تابلو کنترل جهت مصارفی  که در کنترل، نیاز به الگوریتم خاص و پیچیده می باشد، استفاده می شود.

تابلو مدارفرمان

از اینگونه تابلوها برای راه اندازی و هدایت ماشین آلات و لوازم بر اساس منطق لاجیک
استفاده می گردد. بطور مثال برای هدایت دستگاه نوشابه پرکنی، راه اندازی موتورهای سنگین و …