تابلوهای فشار متوسط

تابلوهای فشار متوسط

تابلو کمپکت

تابلوهایی با استفاده از تجهیزات کمپکت که موجب کاهش ابعاد تابلو می گردد و توان
توزیع و اندازه گیری میزان برق مصرفی در فشارمتوسط را دارد.

تابلو AI

دراین نوع تابلوها از سکسیونر هایی با عایق هوا استفاده می شود (Air Isolation) ولی بدلیل اینکه لازم است فواصل هوایی مطابق با این تجهیز رعایت گردد، ابعاد هر سلول تابلو 200*120*120 می باشد.

موارد مصرف اینگونه تابلوها پس از تغییر نسل کلیدهای سکسیونر و دژنکتور به نوع کامپکت، که به فضایی به مراتب کمتر نیاز دارد، خاص می باشد.

پست کامپکت پیش ساخته

از این نوع پست بعنوان جایگزین پست های ساختمانی استفاده می گردد که امکان نصب تابلو MV و تابلو فشارضعیف توزیع بطور فشرده و ترانسفورماتور ولتاژ را دارد و با امکان نصب در فضای باز بارعایت IP43 مهیا می گردد.