انواع تابلو برق های غرب تابلو


تابلوهای فشار متوسط

تابلو کمپکت

تابلوهایی با استفاده از تجهیزات کمپکت که موجب کاهش ابعاد تابلو می گردد و توان
توزیع و اندازه گیری میزان برق مصرفی در فشارمتوسط را دارد.

تابلو AI

دراین نوع تابلوها از سکسیونر هایی با عایق هوا استفاده می شود (Air Isolation) ولی بدلیل اینکه لازم است فواصل هوایی مطابق با این تجهیز رعایت گردد، ابعاد هر سلول تابلو 200*120*120 می باشد.

موارد مصرف اینگونه تابلوها پس از تغییر نسل کلیدهای سکسیونر و دژنکتور به نوع کامپکت، که به فضایی به مراتب کمتر نیاز دارد، خاص می باشد.

پست کامپکت پیش ساخته

از این نوع پست بعنوان جایگزین پست های ساختمانی استفاده می گردد که امکان نصب تابلو MV و تابلو فشارضعیف توزیع بطور فشرده و ترانسفورماتور ولتاژ را دارد و با امکان نصب در فضای باز بارعایت IP43 مهیا می گردد.


تابلوهای کنترل

تابلو P.L.C

معمولا از این نوع تابلو کنترل جهت مصارفی  که در کنترل، نیاز به الگوریتم خاص و پیچیده می باشد، استفاده می شود.

تابلو مدارفرمان

از اینگونه تابلوها برای راه اندازی و هدایت ماشین آلات و لوازم بر اساس منطق لاجیک
استفاده می گردد. بطور مثال برای هدایت دستگاه نوشابه پرکنی، راه اندازی موتورهای سنگین و …


واحد اداری

1- بخش های واحد فنی و مهندسی 

1-1- مهندسی و طراحی برق(Electrical)
 1-1-1 محاسبه دینامیکی اتصال کوتاه
1-1-2 مدارهای تک خطی
1-1-3 محاسبات سطح مقطع شینه ها براساس شرایط محیطی

1-2- متره و برآورد

1-2-1- بررسی و تهیه لیست اجناس و لوازم مورد نیاز پروژه

1-3- مهندسی و طراحی مکانیک (Mechanical) 

1-3-1- طراحی سه بعدی بدنه تابلو
 1-3-2- محاسبات مکانیکی تابلو

1-4- ترسیم نقشه های فنی مکانیکی تابلو

طـرح اولیه هر محصول ابتدا به صورت سـه بعدی بـا نرم افزارهـای تخصصی طراحی شـده و پس از بررسـی همه جانبه، نقشـه های دو بعدی آن بـرای ورود به مراحل تولید آمـاده می گردد.

2- واحد کنترل پروژه

مسـئولیت واحد کنترل پـروژه ایجـاد هماهنگی میـان کارفرما و واحدهـای اقـدام کننده بر روی پروژه، در امور فنی اسـت. از سـوی دیگـر مسـئولیت نظارت بر حسـن انجـام کار پروژه نیـز بر عهده ایـن واحد میباشـد. کنتـرل پـروژه فرایندی علمی و مسـئولیت پذیـر اسـت کـه در ارتقـای فرآیندهـا و رضایت مشـتریان نقش اساسـی ایفا کـرده اسـت. از ایـن رو تمرکز کارشناسـان این واحد بـر کنتـرل پروژه هـا از مبـدا ورود تا مقصـد تحویل پـروژه خواه چـه تولید باشـد یا خدمـات با اسـتفاده از نرم افزارهـای کنترلی انجـام می پذیرد.

3- واحد برنامه ریزی

کارشناسـان مسـتقر در ایـن واحـد بـا تکیـه بـر دانـش نرم افزارهـای تخصصـی مسـئولیت برنامـه ریـزی مراحـل تولیـد را براسـاس اولویتهای پـروژه بر عهده دارنـد. فرایند حاصـل از برنامـه ریزی شـامل زمانبندی تولیـد در گلوگاهها را معیـن مینمایـد. گـزارش عملکـرد و نقایـص موجـود در مسـیر تولیـد از جمله اساسـی ترین پارامترهایی هسـتند که در تصمیـم گیـری مدیران برای پیشـرفت روزافـزون، همواره مورد بررسـی و اسـتفاده قـرار گرفتـه اند.

4- واحد تحقیق و توسعه

واحـد تحقیق و توسـعه همگام بـا تکنولوژیهـای روز دنیا به عنـوان یک اهـرم پیشـتازی و رقابـت پذیری سـازمان عمل نمـوده و وظیفـه دارد همـواره در جهت ایجاد مزیـت رقابتی و تمایـز سیتسـمهای دانـش و فناوری آتی شـرکت نسـبت به قبل حرکـت نماید.
ایـن واحـد متشـکل از فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد رشـته های فنـی و مهندسـی بـوده که وظیفـه همگام سـازی فرایندهای صنعتی با رشـد فنـاوری را بـه عهـده دارند.

       

       

 

 

             


انبار

سیسـتم انبارداری مسـتقر در کارخانه بـا اسـتفاده از نرم افزاهای انبـارداری صنعتـی و اجـرای دقیـق کدینـگ کالاهـا بـرای مراحـل نگهـداری، ورود و خـروج کالاها براسـاس اسـتاندارد و دسـتورالعملهای ایـزو اجـرا میگردنـد. اجنـاس ورودی بـه انبـار توسـط کنتـرل کیفیـت، بـا توجـه به درخواسـت کارفرما و دسـتورالعملهای موجود، بطور ایسـتگاهی به لحاظ کیفی تسـت و بررسـی گردیده، سـپس مجوز ثبت کالای ورودی صـادر میگـردد.

1- انبار مواد اولیه

2- محصول نهاییسالن ورزشی

جهت حفظ نشاط و شادابی و سلامت، فضایی برای تفریح و ورزش اختصاص داده شده است.


واحد تولید


1- سالن فلزکاری

در این سالن بدنه تابلوها که بر اساس سفارش مشتری طراحی شده است با استفاده از مواد اولیه و دستگاههای
موجود مانند گیوتین،
CNCپانچ، CNCبرک، و …. تولید می گردد.

2- سالن شستشو و رنگ

بدنه تابلوها به این سالن ارسال و در چند مرحله آماده رنگ آمیزی می گردد. مراحل شامل چربی گیری و
فسفاته کاری می باشد.
پس از این مرحله قطعات وارد خشک کن شده و از طریق خط کانوایر دستی داخل کابین پاشش رنگ گردیده و رنگ پودری به روش الکترواستاتیک بر روی قطعات فلزی پاشیده شده و سپس جهت پخت در دما و زمان مشخص داخل کوره می گردد.

3- واحد مونتاژ

قطعات رنگ شده به همراه تجهیزات برقی و یراق آلات لازم بر اساس سفارش مشتری و طراحی انجام شده در این سالن مونتاژ شده و آماده تست نهایی می گردد.


واحد کنترل کیفیت

این واحد کلیه فرآیندهای تولید شامل سالن فلزکاری، شستشو و رنگ آمیزی و مونتاژ را بر اساس رویه های ISO تحت
کنترل و نظارت قرار داده و در صورت انطباق محصول با استانداردهای تعریف شده اجازه ترخیص به واحد بعدی را می
دهد.

1- آزمایشگاه رنگ و شیمی

با استفاده از لوازم آزمایشگاهی نسبت به تیتراسیون محلول چربی گیری و محلول فسفاته اقدام می گردد. با استفاده از
لوازم موجود نسبت به تست ضربه،
کراس کات،  خمش و اندازه گیری لایه رنگ بر روی تست پلیت اقدام می گردد.

2- آزمایشگاه برق

2-1- آزمایشگاه LV

با استفاده از میز تستر فشارضعیف تستهای زیر بر روی تابلو صورت می گیرد:

اندازه گیری اثرات افزایش دما
تزریق جریان از 50میلی آمپر تا 2500 آمپر
اعمال ولتاژ جهت تست عایقی از یک ولت تا هزار ولت

2-2- آزمایشگاه MV

 تست POWER FREQUENCY با اعمال ولتاژ تا 50KV در مدت 60S
تست
IMPULSEبا اعمال ولتاژ تا 125KV بصورت پالس


گواهینامه ها

  1. تاییدیه وزارت نیرو جهت ساخت تابلو فشارضعیف، فشار متوسط و پست توزیع کمپکت (کیوسک)
  2. گواهی تایپ تست از پژوهشگاه نیرو برای تابلوی فشار ضعیف
  3. گواهی تایپ تست از پژوهشگاه نیرو برای تابلوی فشار متوسط
  4. گواهی تایپ تست از پژوهشگاه نیرو برای پست های توزیع کمپکت (کیوسک)
  5. سیستم مدیریت تضمین کیفیت ISO9001:2008
  6. دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن

“بیشتر بخوانید”


  سوابق فعالیتهای انجام شده

 

– ساخت تابلو برای شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

– ساخت تابلو برای شرکت توزیع نیروی برق استان قم

– ساخت تابلو  20kv برای صدا و سیما (پروژه بندر ترکمن ) (MV)

– ساخت تابلو برای شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران

– ساخت تابلو برای شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

– ساخت تابلو برای شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

– ساخت تابلو برای شهرداری کرج

– ساخت تابلو برای شرکت دامداران

– ساخت تابلو برای شرکت چی توز

– ساخت تابلو برای شرکت های پیمانکاری شرکت برق منطقه ای تهران (بیش از 30شرکت )

– ساخت تابلو برای شرکت لوله و ماشین سازی ایران

– ساخت تابلو برای شرکت دنیای فلز ( MV) و (LV)

– ساخت تابلو برای اداره راه زاهدان

– ساخت تابلو برق برای برق منطقه نهاوند

– ساخت تابلو برق برای کشتارگاه صنعتی طیطو (MV) 

– ساخت تابلو برق برای کارخانه جدید قارچ ملارد (LV) 

– ساخت تابلوبرق برای شرکت تام ایران خودرو

– ساخت تابلوبرق برای صنایع فولاد

– ساخت تابلوبرق برای شرکت پدیده شیمی قرن (گروه صنعتی گلرنگ)

– ساخت تابلوبرق برای شرکت آریا همراه سامانه

– ساخت تابلو برق برای شرکت داروسازی آتی فارمد

– ساخت تابلو برق برای شرکت تانیر تک

-ساخت تابلو برق برای شرکت آب و برق کیش

-ساخت تابلو برای شرکت درین پودر

-ساخت تابلو برای مجتمع تفریحی دیزین

– ساخت تابلو برق برای شرکت لیزینگ پاسارگاد

-ساخت تابلو برق  اصناف کرج

-ساخت تابلو برق برای شرکت پالایش گاز سرخون و قشم

– ساخت تابلو برق برای شرکت آریان پاسارگاد

– ساخت تابلو برق برای مجتمع تجاری – اداری – مسکونی آریان پاسارگاد ( منطقه 22تهران)

– ساخت تابلو برق برای مترو هشتگرد

– ساخت تابلو برق برای صنایع غذایی گلنوش

– ساخت تابلو برق برای اداره راه و ترابری کرج

– ساخت تابلو برق برای منطقه چابهار بندر شهید بهشتی

– ساخت تابلو برق برای اداره ثبت اسناد البرز

– ساخت تابلو برق اداره راه استان البرز

– ساخت تابلو برق پارک ایران کوچک

– ساخت تابلو برق شرکت صفاشیر(صفادشت)

– ساخت تابلو برق شرکت آرشیت طب (گیلان)

ساخت تابلو برق شرکت صنایع خاک چینی ایران

-ساخت تابلو برق بیمارستان روان پزشکی ایران

– ساخت تابلو برق پارک فناوری شهرداری کرج

– ساخت تابلو برق شرکت آروین پلیمر

– ساخت تابلو برق مجتمع مهراد مال البرز

– ساخت تابلو برق مجتمع ماندگار البرز

– ساخت تابلو برق نگین شهد شهران

– ساخت تابلو برق مهرکارتن صفادشت

– ساخت تابلو برق بازار بزرگ آهن کمالشهر

– ساخت تابلو برق مجتمع آریا ذوب

– ساخت تابلو برق هوداک پروتئین

– ساخت تابلو برق دانابسپار

– ساخت تابلو برق چدن آذر

– ساخت تابلو برق سیمکو پلیمر

– ساخت تابلو برق الیت دارو

– ساخت تابلو برق هود بیمکث

– ساخت تابلو برق شروین پلاست

– ساخت تابلو برق فریاب جنوب گیلان غرب

– ساخت تابلو برق بازار مروارید کیش

– ساخت تابلو برق استخر دانش شهر کرج

– ساخت تابلو برق پارک جهان شهرداری کرج

– ساخت تابلو برق خوراک دام هیو

– ساخت تابلو برق آروین پلیمر

– ساخت تابلو برق بهار سامانه شرق فرودگاه پیام

– ساخت تابلو برق پارک دانایی شهرداری کرج

– ساخت تابلو برق اکومال واریان شهر

– ساخت تابلو برق مگاتوان شهر نکا

– ساخت تابلو برق برج طلا محمدشهرکرج

– ساخت تابلو برق مجتمع توریستی تفریحی دشت بهشت تفرش